1.Definities
a. algemene voorwaarden - Deze algemene voorwaarden
b. Webbed - De firma Webbed® v.o.f. gevestigd te Almere
c. afnemer - De partij welke met Webbed een overeenkomst heeft gesloten
d. overeenkomst - De overeenkomst tussen Webbed en een afnemer op grond waarvan Webbed diensten ten behoeve van de klant worden verricht
e. diensten - De diensten waarvan levering met de afnemer is overeengekomen in de overeenkomst


2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle door Webbed aangeboden offertes en diensten, ook als deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden.
c. Afnemers zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van veranderde voorwaarden.
d. Webbed heeft het recht om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
e. Webbed zal wijzigingen van de voorwaarden bekend maken via e-mail en/of de webpagina van Webbed.
f. De wijzigingen gaan één maand na bekendmaking van kracht of op nader aangegeven datum.
g. Indien afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per de dag dat de nieuwe voorwaarden van kracht gaan. Afnemer heeft bij ontbinding geen recht op restitutie van reeds gedane betaling. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend te hebben aanvaard.
h. Algemene voorwaarden van afnemer c.q. derden zijn voor Webbed niet bindend en niet van toepassing.


3. Totstandkoming overeenkomst
a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag waarop het aanvraagformulier volledig ingevuld door Webbed is ontvangen en geaccepteerd. Bij verzenden gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. De acceptatie door Webbed geschiedt door toezending van een bevestiging van de bestelling per e-mail.


4.Prijzen en tarieven
a. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen twee maanden een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen betrekking hebben op de met de afnemer overeengekomen prijs.
c. Prijsverhogingen na twee maanden zullen worden doorberekend aan de afnemer. Afnemer heeft gedurende 30 dagen na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. Beëindiging vindt plaats op de manier zoals bij artikel 5.b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
d. Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en hoeven dan ook niet als zodanig vermeld te worden.


5.Duur en beëindiging van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.
b. De afnemer kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzeggen is mogelijk per reguliere post en per fax. De opzegtermijn vangt aan op de dag dat Webbed de opzegging ontvangt.


6.Ontbinding van de overeenkomst
a. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Webbed gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting is Webbed gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Webbed kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
b. Webbed is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de diensten van Webbed te staken indien de klant:
* aan Webbed valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
* nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
* de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
* in strijd handelt met artikel 13.a tot en met 13.e;
* in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
* surseance van betaling heeft aangevraagd;
* onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.


7.Levering/levertijd
a. Webbed zal na de totstandkoming van de overeenkomst zo snel mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de overeenkomst.
b. Als de afnemer meent dat de levering niet tijdig is gedaan, moet de afnemer Webbed schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en haar een redelijke termijn geven om alsnog tot levering over te gaan. Mocht levering opnieuw uitblijven, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer heeft dan het recht op volledige teruggaaf van reeds betaalde gelden over de desbetreffende dienst.
c. Webbed is niet verantwoordelijk voor mogelijke consequenties als gevolg van de overschrijding van de levertijd. Een overschrijding verplicht Webbed niet tot het betalen van een schadevergoeding.
d. Webbed heeft het recht de levering op te schorten indien er enige twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de afnemer, indien de afnemer niet of onvolledig aan de verplichtingen tegenover Webbed voldoet of als er sprake is van een overmachtsituatie.
e. De afnemer vrijwaart Webbed van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden.


8.Betaling
a. De aan Webbed verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen dienen door de afnemer binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum te zijn voldaan.
b. Indien de afnemer niet binnen de termijn van artikel 8.a betaalt, ontvangt de afnemer een herinnering waarin verzocht wordt om het openstaande bedrag zo snel mogelijk te voldoen.
c. Indien de afnemer eveneens niet binnen 7 dagen na de op de herinnering vermelde datum aan de betaling heeft voldaan, krijgt de afnemer een aanmaning waarbij het openstaande bedrag met vijftien euro extra administratiekosten is verhoogd.
d. Indien betaling van de afnemer 7 dagen na de op de aanmaning vermelde datum nog niet binnen is, wordt de afnemer in gebreke gesteld en wordt het openstaande bedrag met 35 euro extra administratiekosten verhoogd.
e. Indien betaling van het openstaande bedrag inclusief de in totaal 50 euro extra administratiekosten niet binnen vijf dagen na de op de ingebreke stelling vermelde datum ontvangen is, is de afnemer van rechtswege in verzuim. De vordering zal dan ter incasso uit handen gegeven worden gegeven. Dan zal ook de wettelijke rente vermeld in art. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek en de incassokosten gevorderd worden.
f. Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Webbed, ongeacht de rechten welke de afnemer op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Webbed draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de afnemer van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
g. Facturen en herinneringen worden door Webbed per email verstuurd, tenzij schriftelijk door de afnemer is gevraagd om de facturen per post te ontvangen.


9.Domeinnaam/registratie
a. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Webbed vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
b. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de afnemer en de afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De afnemer vrijwaart Webbed tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.


10.Dataverkeer
a. Onder dataverkeer wordt verstaan de totale hoeveelheid gegevensoverdracht van onze server naar een andere computer en vice versa.
b. De afnemer heeft een limiet op de dataverkeer die is overeengekomen in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze datalimiet zult u over moeten stappen op een groter account of een meerprijs per overschreden gigabyte moeten betalen. Extra dataverkeer kost €2,50 per GB excl. BTW per maand.
c. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor naleving van het datalimiet en om bij een (dreigende) overschrijding maatregelen te nemen.
d. Webbed heeft het recht om een account op te schorten tot een volgende maand indien de afnemer zijn datalimiet overschrijdt en niet van de opties genoemd in artikel 10.b gebruik maakt.


11.Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Webbed niet in staat is haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie.
b. Webbed heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webbed haar verbintenis had moeten nakomen.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Webbed opgeschort.
d. Indien door overmacht Webbed langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Webbed gemaakte kosten door de afnemer.


12.Verplichtingen van Webbed
a. Webbed verplicht zichzelf om zich in te spannen om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de afnemer te leveren, met de inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
b. Webbed draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.
c. Webbed onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Webbed hiertoe krachtens de wet of een rechterlijk uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 13.a tot en met 13.e van deze algemene voorwaarden.


13.Verplichtingen van de afnemer
a. Het is de afnemer niet toegestaan het systeem en de webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
* het versturen van spam: ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
* het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
* het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
* sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
b. Het is de afnemer verboden om handelingen te verrichten, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Webbed en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Webbed zouden kunnen hinderen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het plaatsen van IRC, IRC bots, eggdrops en ongeauthorizeerde shell toegang.
c. Het is de afnemer niet toegestaan zijn overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Webbed daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
d. Het is de afnemer niet toegestaan zijn wachtwoord/gebruikersnaam aan derden te verstrekken.
e. Indien Webbed overmatige belasting van haar servers constateert heeft Webbed het recht om bestanden en/of scripts van het hosting account van de afnemer te verwijderen.
f. Adreswijzigingen dienen door de afnemer zo snel mogelijk bij Webbed bekend gemaakt te worden.


14.Aansprakelijkheid
a. Webbed is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Webbed.
b. Webbed is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte dan wel gevolgschade.
c. De aansprakelijkheid van Webbed is beperkt tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de afnemer voor geleverde diensten aan Webbed betaalde diensten.
d. Schade waarvoor Webbed op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gesteld, dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan van de schade aan Webbed te worden gemeld. Schade die niet binnen zeven dagen gemeld is, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aanmerkelijk kan maken dat de schade niet eerder gemeld kon worden.
e. Webbed is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Webbed.
f. De afnemer vrijwaart Webbed tegen alle aanspraken van derden betreffende schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van Webbed, dan wel door het niet nakomen van de afnemer van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
g. De afnemer die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemenge voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Webbed voortvloeiende schade.
h. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord. Webbed kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik en/of misbruik hiervan.
i. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van backups van de data die op de servers van Webbed worden geplaatst. Webbed kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van data.


15.Intellectuele eigendomsrechten
a. Het door Webbed vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Webbed tenzij anders overeengekomen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, alle producten die voortkomen uit de dienst webbedpage.


16.Beheer van het systeem
a. Webbed is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Webbed te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de afnemer jegens Webbed ontstaat.
b. Webbed is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het log-in systeem van de diensten, het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Webbed ontstaat. Webbed zal in in een dergelijk geval de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


17.Geschillen en toepasselijk recht
a. Webbed neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de diensten van Webbed en/of gedragingen of handelingen van klanten.
b. Webbed spant zich in klachten omtrent de diensten van Webbed zo goed mogelijk te behandelen. De afnemer kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen vijf werkdagen melden bij Webbed, bij voorkeur per e-mail. Webbed zal hier zo spoedig mogelijk op reageren.
c. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de afnemer onverlet.
d. Op elke overeenkomst tussen de afnemer en Webbed is Nederlands recht van toepassing.
e. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn verklaard bij gerechtelijke uitspraak, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Voorwaarden laatst gewijzigd op 19 november 2012.